Privacitat i cookies

Aquesta pàgina web recull algunes dades personals dels seus usuaris.

Aquest document es pot imprimir com a referència utilitzant l’ordre d’impressió a les opcions de configuració de qualsevol navegador.


Titular i Responsable del tractament de les Dades
Empresa: Mª Carme Sendrós González
Correu electrònic de contacte del Titular: hola@velisses.com

Dades recollides
Entre les classes de Dades Personals que recullen aquesta Aplicació, ja sigui directament oa través de tercers, es troben: Rastrejadors; dades dús; nom; cognom(s); adreça de correu electrònic.
La informació completa de referència a cada categoria de Dades Personals que es recullen es proporciona a les seccions de la present política de privadesa dedicada amb aquesta finalitat o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de la recollida d’aquestes Dades.
Les Dades Personals podran ser proporcionades lliurement per l’Usuari o, en cas de les Dades d’Ús, seran recollides automàticament quan s’utilitzi aquesta Aplicació.
Totes les Dades sol·licitades per aquesta Aplicació són obligatòries i la negativa a proporcionar-les podrà impossibilitar que aquesta Aplicació pugui procedir a la prestació del Servei. En els casos en què aquesta Aplicació indiqui específicament que certes Dades no són obligatòries, els Usuaris seran lliures de no comunicar aquestes Dades sense que això tingui cap conseqüència sobre la disponibilitat o el funcionament del Servei. Els usuaris que tinguin dubtes sobre quines dades són obligatòries poden contactar amb el titular.
L’ús de Cookies – o d’altres eines de seguiment – per part d’aquesta Aplicació o pels titulars de serveis de tercers utilitzats per aquesta Aplicació té com a finalitat la prestació del Servei sol·licitat per l’Usuari, a més de moltes altres finalitats que es descriuen a aquest document ia la Política de Cookies, en cas d’estar disponible.
L’Usuari assumeix la responsabilitat respecte de les Dades Personals de tercers que s’obtinguin, publiquin o comparteixin a través d’aquesta Aplicació i declara per la present que té el consentiment dels tercers esmentats per proporcionar aquestes Dades al Titular.

Modalitat i lloc del tractament de les dades recollides
Modalitats de Tractament
El Titular tractarà les Dades dels Usuaris de manera adequada i adoptarà les mesures de seguretat apropiades per impedir l’accés, la revelació, l’alteració o la destrucció no autoritzades de les Dades.
El tractament de dades es realitzarà mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A més a més del Titular, en alguns casos podrà accedir a les Dades certes categories de persones autoritzades, relacionades amb el funcionament d’aquesta Aplicació (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i d’administració de sistemes) o contractistes externs que prestin serveis al Titular (tals com a proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, empreses de hosting, empreses d’informàtica, agències de comunicació) que seran nomenats pel Titular com a Encarregats del Tractament, si fos necessari. Es podrà sol·licitar al Titular en qualsevol moment una llista actualitzada de les persones esmentades.


Base jurídica del tractament
El Titular podrà tractar les Dades Personals de l’Usuari, si es compleix una de les condicions següents:
Quan els usuaris hagin donat el seu consentiment per a una o més finalitats específiques. Avís: A l’empara de diverses legislacions diferents, el Titular podrà estar autoritzat a tractar les Dades Personals fins que l’Usuari s’hi oposi (“opció de no participació”), sense necessitat de consentiment o de qualsevol altra base jurídica. Això no obstant, això no és aplicable quan el tractament de les dades personals estigui subjecte a la normativa europea en matèria de protecció de dades personals;
Quan lobtenció de Dades sigui necessària per al compliment dun contracte entre lUsuari i/o qualsevol altra obligació precontractual del mateix;
Quan el tractament sigui necessari per complir una obligació legal de compliment obligat per part de l’Usuari;
Quan el tractament estigui relacionat amb una tasca executada en interès públic o en lexercici de competències oficials atorgades al Titular;
Quan el tractament sigui necessari per tal d’un interès legítim perseguit pel titular o un tercer.
En qualsevol cas, el Titular està a la vostra disposició per definir les bases jurídiques específiques que s’apliquen al tractament i en particular, si l’obtenció de les dades personals és un requisit contractual o estatutari o un requisit necessari per formalitzar un contracte.

Lloc
Les Dades es tracten a les oficines del Titular, així com en qualsevol altre lloc on es troben situades les parts implicades en aquest procés de tractament.
A més de la localització dels usuaris, les transferències de dades poden implicar la transferència de les dades dels usuaris a un altre país diferent del seu propi. Per a més informació sobre el lloc de tractament d’aquestes dades transferides, els usuaris poden consultar la secció que conté els detalls sobre el tractament de les dades personals.
Els usuaris també tindran dret a conèixer les bases legals de les transferències de dades a un altre país fora de la Unió Europea oa qualsevol organisme internacional que es regeixi pel dret públic internacional o que estigui format per dos o més països, com l’ONU, i a més, conegui les mesures de seguretat preses pel Titular per salvar les seves Dades.
En cas que tinguessin aquesta transferència de Dades, els Usuaris podrien obtenir més informació consultant les seccions rellevants del present document o sol·licitant-la al Titular, a través de la informació de contacte que apareix a la secció de contacte.


Període de conservació
Les dades personals seran tractades i conservades durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han estat recopilades. Per tant: Les dades personals recollides per a la formalització d’un contracte entre el titular i l’usuari s’han de conservar com a tals fins que aquest contracte s’hagi formalitzat completament.
Les dades personals recollides en legítim interès del titular s’han de conservar durant el temps necessari per complir aquesta finalitat. Els usuaris poden trobar informació relacionada específica amb l’interès legítim del titular consultant les seccions rellevants del present document o contactant amb el titular.
El Titular podrà conservar les Dades Personals durant un període addicional quan l’Usuari presti el seu consentiment a aquest tractament, sempre que aquest consentiment segueixi vigent. A més, el titular estarà obligat a conservar dades personals durant un període addicional sempre que sigui necessari per al compliment d’una obligació legal o per ordre que procedeixi de l’autoritat.
Un cop acabat el període de conservació, les dades personals s’han d’eliminar. Per tant, els drets d’accés, modificació, rectificació i portabilitat de dades no es poden exercir una vegada hagi expirat aquest període.

Finalitat del Tractament de les Dades recollides
Les Dades relatives a l’Usuari són recollides per permetre al Titular prestar el Servei, complir les seves obligacions legals, respondre a sol·licituds d’execució, protegir els seus drets i interessos (o els dels Usuaris o tercers), detectar qualsevol activitat maliciosa o fraudulenta, així com per a les finalitats següents: Estadístiques, Contactar amb l’Usuari, Visualitzar continguts de plataformes externes i Gestió d’Etiquetes.
Els Usuaris poden trobar informació les Dades personals específiques utilitzades per a cada finalitat a la secció “Informació detallada del Tractament de les Dades Personals”.

Informació detallada del Tractament de les Dades Personals
Les Dades Personals es recullen per a les següents finalitats i utilitzant els serveis següents:

Contactar amb l’Usuari
Formulari de contacte (aquesta Aplicació)
En omplir el formulari de contacte amb les vostres Dades, l’Usuari autoritza aquesta Aplicació a utilitzar aquestes dades per respondre a sol·licituds d’informació, de pressupostos o de qualsevol altre tipus que estigui indicat al encapçalament del formulari.
Dades Personals tractades: cognom(s); adreça de correu electrònic; nom.

Estadístiques
Els serveis continguts en aquesta secció permeten al Titular monitoritzar i analitzar el trànsit web i poden ser utilitzats per rastrejar el comportament de l’Usuari.
Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics és un servei d’anàlisi web prestat per Google Ireland Limited (“Google”). Google utilitza les Dades recopilades per rastrejar i examinar l’ús d’aquesta Aplicació, per preparar informes de les vostres activitats i compartir-les amb altres serveis de Google.
Google pot utilitzar les dades recopilades per contextualitzar i personalitzar els anuncis de la vostra pròpia xarxa de publicitat. Dades personals tractades: dades d’ús; Rastrejadors. Lloc de tractament: Irlanda – Política de privadesa – Opt Out .

Gestió d’Etiquetes
Aquest tipus de servei ajuda el Titular a gestionar les etiquetes o scripts que es necessiten en aquesta Aplicació de manera centralitzada.
Això suposa que les Dades dels Usuaris passen a través d’aquests serveis, cosa que pot derivar en la retenció d’aquestes Dades.
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager és un servei de gestió d’etiquetes prestat per Google Ireland Limited.
Dades personals tractades: Dades dús; Rastrejadors. Lloc de tractament: Irlanda – Política de privacitat .

Visualitzar continguts de plataformes externes
Aquest tipus de serveis permeten visualitzar continguts allotjats a plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta Aplicació i interactuar-hi.
Aquest tipus de serveis pot recopilar dades de trànsit web per a les pàgines on estan instal·lats fins i tot en cas que l’Usuari no les utilitzi.
Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts és un servei de visualització de famílies tipogràfiques prestat per Google Ireland Limited que permet a aquesta Aplicació incorporar aquests continguts a les seves pàgines.
Dades personals tractades: Dades dús; Rastrejadors. Lloc de tractament: Irlanda – Política de privadesa .

Els drets dels usuaris
Els Usuaris podran exercir certs drets pel que fa al tractament de Dades per part del Titular.
Especialment, els Usuaris tenen dret a fer el següent:

Retireu el vostre consentiment en qualsevol moment. Els Usuaris tenen dret a retirar el seu consentiment quan ho hagin obtingut amb anterioritat per al tractament de les seves Dades Personals.

Objecció al tractament de les vostres dades. Els usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades si aquest tractament es duu a terme d’acord amb una base jurídica diferent del consentiment. Per a més informació podeu adreçar-vos a la secció corresponent més endavant.

Accés a les vostres dades. Els Usuaris tenen dret a conèixer si les Dades seran tractades pel Titular, a obtenir informació sobre certs aspectes del tractament, a més d’obtenir una còpia de les Dades objecte del tractament.

Verificar i sol·licitar la modificació. Els Usuaris tenen dret a verificar l’exactitud de les seves Dades i sol·licitar que s’actualitzin o es corregeixin.

Restringir el tractament de les vostres dades. Els usuaris tenen dret, en certs supòsits, a respectar el tractament de les seves dades. En aquest supòsit, el titular processarà les seves dades amb l’únic propòsit d’emmagatzemar-les.

Esborrar o eliminar les Dades Personals. Els Usuaris tenen dret, en certs supòsits, a obtenir l’eliminació de les Dades per part del Titular.

Rebre les seves dades i transferir-les a un altre responsable. Els Usuaris tenen dret a rebre les seves Dades en un format estàndard, estructurat, mecànicament llegible i, si fos tècnicament possible, que se’n traslladi a un altre responsable sense cap impediment. Aquesta provisió és aplicable sempre que les Dades s’hagin tractat a través de mitjans automatitzats i que el tractament es base en el consentiment de l’Usuari, en un contracte de l’Usuari que en formi part o que va aparèixer en les obligacions precontractuals del mateix.

Posar una reclamació. Els usuaris tenen dret a posar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Detalls sobre el dret d’oposicio al tractament
Quan el tractament de les dades personals sigui d’interès públic, en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular o amb motiu d’un interès legítim del Titular, els Usuaris podran oposar-se a aquest tractament explicant un motiu amb relació a la seva situació particular per justificar-ne el objecció.
Els Usuaris han de saber que, tanmateix, en cas que les seves Dades Personals siguin tractades amb multes comercials, es poden oposar en qualsevol moment a aquest tractament sense necessitat de justificació. Per saber si les Dades Personals dels Usuaris estan sent tractades per part del Titular per a multes comercials, aquestes hauran de consultar les seccions rellevants del present document.

Com exercir aquests drets
Qualsevol sol·licitud per exercir els drets de l’Usuari pot adreçar-se al Titular a través de les dades de contacte facilitades al present document. Aquestes titulacions seran tramitades pel titular sense cap cost tan aviat com sigui possible i sempre dins el termini d’un mes.

Informació addicional sobre la recollida de dades i el tractament
defensa juridica
Les dades personals de l’usuari podran ser utilitzades per a la defensa jurídica del titular davant d’un tribunal o en les fases judicials prèvies a un possible plet derivat de l’ús inadequat d’aquesta aplicació o dels serveis relacionats.
L’Usuari declara conèixer que el Titular pot ser requerit per les autoritats públiques per tal de revelar Dades Personals.

Informació addicional sobre les dades personals de l’usuari
A més de les informacions contingudes en aquesta política de privadesa, aquesta Aplicació podrà proporcionar a l’Usuari informació addicional i contextual relativa a Serveis específics oa la recollida i tractament de les Dades Personals.

Registre del sistema i manteniment
Per motius relatius al funcionament i manteniment, aquesta Aplicació i qualsevol altre servei, proporcionat per tercers, que es faci servir, podrà recollir un registre del sistema; és a dir, fitxers que registren la interacció amb aquesta Aplicació i que poden contenir Dades Personals, com ara l’adreça IP de l’Usuari.

Informació no continguda en aquesta política de privadesa
Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les dades personals al titular. La informació de contacte s’indica al començament del present document.

Com es processen les sol·licituds “Do Not Track”
Aquesta Aplicació no permet sol·licituds “Do Not Track”.
Per determinar si qualsevol dels serveis de tercers que utilitza accepta sol·licituds “Do Not Track”, si us plau llegiu les seves polítiques de privadesa.

Modificació de la present política de privadesa
El Titular es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa en qualsevol moment, notificant-ho als Usuaris a través d’aquesta pàgina i, si és possible, a través d’aquesta Aplicació i/o de ser tècnicament i legalment possible notificant directament als Usuaris , en cas que el Titular compti amb la informació de contacte necessària amb aquesta finalitat. Es recomana encaridament que reviseu aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referència la data de l’última actualització indicada al final de la pàgina.

En cas que els canvis afectessin les activitats de tractament realitzades sobre la base del consentiment de l’Usuari, el Titular haurà d’obtenir, si cal, el nou consentiment de l’Usuari.

Definicions i referències legals

Dades Personals (o Dades)
Constitueix una dada personal qualsevol informació que, directament, indirectament o en relació amb una altra informació –incloent-hi un número d’identificació personal– permeti identificar una persona física.

Dades d’ús
Les informacions recollides de forma automàtica per aquesta Aplicació (o per serveis de tercers utilitzats per aquesta Aplicació), podran incloure: les adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats per l’Usuari que es connecti a aquesta Aplicació, les adreces URI (Uniform Resource Identifier), l’hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per fer la sol·licitud al servidor, les dimensions del fitxer obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta del servidor (resultat satisfactori, error, etc.), el país d’origen, les característiques del navegador i del sistema operatiu utilitzats pel visitant, les diverses coordenades temporals de la visita (per exemple, el temps de permanència a cadascuna de les pàgines) i els detalls relatius a l’itinerari seguit dins de la visita Aplicació , amb referència especial a la seqüència de pàgines consultades, als paràmetres relatius al sistema operatiu i a l’entorn informàtic de l’usuari.

Usuari
L’individu que utilitzi aquesta aplicació, qui, llevat que s’indiqui el contrari, haurà de coincidir amb l’interessat.


L’interessat
La persona física a què fa referència les Dades Personals.

Encarregat del Tractament (o Supervisor de Dades)
La persona física o jurídica, administració pública, agència o qualsevol altra institució, que processa les Dades Personals en nom del Responsable del Tractament, descrita en aquesta política de privadesa.

Responsable del Tractament (o Titular)
La persona física o jurídica, administració pública, agència o qualsevol altra institució, que actua en solitari o conjuntament amb altres, determini les finalitats i les mesures del tractament de les dades personals, incloent-hi les mesures de seguretat relatives al funcionament ia l’ús d’aquesta Aplicació. Llevat que s’especifiqui el contrari, el responsable del tractament és el titular d’aquesta aplicació.

Aquesta pàgina web
El mitjà a través del qual s’han recollit i tractat les dades personals de l’usuari.

Servei
El servei proporcionat per aquesta Aplicació, tal com es descriu a les definicions i referències legals (en cas d’estar disponibles) i en aquesta pàgina o aplicació.

Unió Europea (o UE)
Llevat que s’indiqui el contrari, totes les referències fetes a la Unió Europea en aquest document inclouen tots els estats membres actuals de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.

Galeta o cookies
Les Cookies són Rastrejadors que consisteixen en petites quantitats de dades emmagatzemades al navegador de l’Usuari.

Rastrejador
Rastrejador designa qualsevol tecnologia – p.ex. Cookies, identificadors únics, balises web, scripts incrustats, etiquetes d’entitat i creació d’empremta digital – que permeten rastrejar els Usuaris, per exemple, accedint a informació o emmagatzemant-la al dispositiu de l’Usuari.

Informació legal
Aquesta política de privadesa s’ha redactat sobre la base de les disposicions de múltiples legislacions, incloent-hi els arts. 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta política de privadesa només es refereix a aquesta Aplicació/Web, llevat que s’indiqui el contrari en aquest document.