Termes i condicions

1. ÀMBIT DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA
Les presents Condicions Generals de Compra (les “Condicions Generals” o les “CGC”) junt, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre l’entitat Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ , amb NIF / CIF 47692439F , i el domicili del qual es troba al c/ Molí de l’oli , 11 de Castellnou de Seana (25265), i els clients que contractin els productes i serveis (el/els “Client/s” o “Usuari/s” i el /els “Producte/s”) oferts per Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ , a través de la botiga online (“ Productes ”) disponible a l’apartat Botiga del lloc web URL (el “Lloc Web”).

L’esmentat Lloc Web és titularitat de Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ , tal com indica a l’Avís Legal, que també és la que actua com a venedora en les transaccions dutes a terme a la Botiga Online.

Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ opera en el trànsit mercantil sota el nom comercial de Velisses .
Podeu obtenir més informació sobre Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ remetent un e-mail a l’adreça de correu electrònic hola@velisses.com

2. DESTINATARIS
ia persones jurídiques, en ambdós casos conceptuades com a “consumidors” o “usuaris” al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (“Llei de Consumidors i Usuaris”). En conseqüència, no podran adquirir els productes oferts a través de la Botiga Online, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, menors d’edat, supermercats, grans superfícies, majoristes, distribuïdors i intermediaris.

Es considerarà Usuari la persona registrada al Lloc Web. Quan l’Usuari efectuï una comanda (“Comanda”) i completi aquesta Comanda, adquirirà la condició de Client.


3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA
La realització d’una compra a la Botiga Online requerirà l’acceptació, plena i sense reserves, de les CGC, així com de les condicions particulars que, si escau, regeixin l’adquisició, en els termes següents :

La primera vegada que un Usuari registrat compra haurà de marcar el checkbox d’acceptació corresponent. Les següents vegades que compreu el checkbox apareixerà premarcat , llevat que s’hagin modificat les CGC, en aquest cas s’avisarà que hi ha hagut canvis i l’Usuari registrat haurà de tornar a marcar el checkbox com a mostra d’acceptació.

Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment, les CGC. Per tant, l’Usuari haurà de llegir atentament les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a la Botiga Online, ja que poden patir modificacions.
Les CGC es complementen amb l’Avís Legal i la Política de Privadesa (“LO PD”), que hauran de ser acceptades íntegrament pels Usuaris del Lloc Web amb caràcter previ a la realització de la compra i, una vegada acceptades, s’entendran incloses a les CGC als efectes legals oportuns.

4. PRODUCTES I PREUS
Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ ofereix una simple oferta de productes a la Botiga Online, respecte dels quals apareixerà a la pantalla el preu i les característiques. Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ us informa que les imatges dels Productes que l’Usuari podrà visualitzar a la Botiga Online es mostren als sols efectes identificatius i descriptius, podent diferir dels finalment lliurats al Client.

Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la Botiga Online, si bé, puntualment pot no garantir-ne la disponibilitat per a tots els Usuaris i en els volums requerits per aquests en el moment d’efectuar la Comanda.

En el cas que en el moment de realitzar el lliurament de la Comanda, Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ no comptés amb algun producte dels seleccionats pel Client, es reemborsarà aquest producte de la Comanda al Client tenint en compte el preu del mateix de l’import final del Comanda.

Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ garanteix que els productes subministrats a través de la Botiga Online compten amb els més alts estàndards de qualitat.

Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ garanteix al Client el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de fer les comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ us informa que tots els preus mostrats a la Botiga Online inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Productes, així com a suspendre o cancel·lar la venda de manera temporal o definitiva.


4.1 Informació rellevant dels Productes
Pel que fa al que indica l’inici d’aquest apartat 4, la nostra Botiga Online compleix totes les necessitats legalment exigibles.

Excepcionalment, per la introducció de millores en els articles comercialitzats, és possible que el producte finalment subministrat pateixi alguna variació en les seves característiques respecte de les indicades a la Botiga Online. Per aquest motiu, es recomana que, abans d’adquirir i consumir o utilitzar els Productes de la Botiga Online, llegeixin amb deteniment la informació disponible a la nostra Botiga Online juntament amb la continguda a l’etiquetatge. Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ no es fa responsable de possibles imprecisions o incorreccions a la informació continguda a la Botiga Online.

Addicionalment, si el Client desitja informació suplementària i actualitzada sobre les concretes característiques o indicacions de seguretat d’un determinat Producte, pot posar-se en contacte amb el fabricant o amb el Servei d’Atenció al Client a través del correu electrònic hola@velisses.com

La aquesta advertència té per objecte exclusivament garantir la seguretat en la utilització dels Productes comercialitzats i no afecta els drets dels consumidors i usuaris de la Botiga Online.


4.2 Ús de codis promocionals
Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ pot oferir al Client, bé a través de les seves eines de Màrqueting, bé mitjançant acords amb altres empreses o llocs web, la possibilitat d’utilitzar codis promocionals que podran ser introduïts a la pàgina de resum del carretó per l’Usuari quan la promoció estigui activa ja que també ho estarà el camp per introduir-los. Els descomptes que s’apliquin amb els codis promocionals poden ser de diferents tipus:
Descompte aplicable a part de la comanda;
Descompte aplicable a la totalitat de la comanda;
Descompte amb o sense compra mínima exigida;
Descompte en valor o descompte percentual;
Etc.
Les condicions concretes de cada codi promocional seran les que apareguin associades a la mateixa, entenent-se si aquestes no estiguessin escrites , les condicions generals expressades en aquest punt.
Els usuaris que facin ús de codis promocionals al lloc web URL hauran de tenir en compte que aquests poden no ser acumulables.
Tots els codis promocionals que Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ faciliti per correu electrònic o altres mitjans digitals als seus clients tindran una validesa màxima d’un (1) mes a no ser que s’especifiqui el contrari.
L’aplicació d’un codi promocional pot quedar supeditada a una compra per un import mínim determinat i de fet el més normal és que sigui així.
Els codis promocionals han de ser utilitzats íntegrament en cada acte de compra, i no es poden acumular porcions dels mateixos a les compres posteriors. En el cas que, per estoc insuficient, Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ no pugui servir tot el que demana l’Usuari i la comanda hagi estat realitzada amb codis promocionals, resultant així els codis promocionals gastats només en part, Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ no tornarà l’import sobrant d’aquests codis a l’usuari.

Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ es reserva el dret de cancel·lar els codis promocionals o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació d’aquests codis. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de codis promocionals, entre d’altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l’ús de codis promocionals de la mateixa campanya a diferents comandes del mateix usuari oa lliurar a la mateixa adreça postal, quan aquest ús estigui limitat a un codi per usuari. Així mateix, Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ es reserva el dret d’anul·lar tots els codis promocionals associats als comptes sospitosos d’ús indegut del sistema de codis promocionals.

Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per codis promocionals el fet d’usar codis promocionals d’invitacions amb l’objectiu d’autoinvitar- se, encara que es tracti d’usuaris registrats amb un compte de correu electrònic diferent que comparteixin una mateixa adreça de entrega.

De la mateixa manera, es consideraria un ús fraudulent l’ús de diferents comptes de correu electrònic per a l’ús d’un mateix codi promocional creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra o d’un sol ús, i la compra del qual vagi destinada a un mateix usuari i/o adreça postal de lliurament.


5. PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

5.1 Procediment de Compra
L’Usuari podrà realitzar les seves compres en línia les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, fins a les 22 hores del dia abans de l’ ecollida de la compra.

Un cop l’Usuari entra a la Botiga Online, apareixeran a la pantalla els Productes disponibles, amb les seves característiques i els seus preus, ordenats per categories . L’Usuari podrà anar afegint els productes escollits fent clic al botó “Afegir a la cistella” situat a la part superior dreta de la imatge de cada Producte o bé sota la descripció dins de la pàgina de cada producte. A la secció dreta del menú superior de la pantalla Cistella podrà ser visualitzat per l’Usuari el contingut de la Comanda. Un cop finalitzada la Comanda, l’Usuari haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar compra”, visible sota la llista de productes que es troben a la cistella. Finalment, l’usuari procedirà al pagament de la seva compra, per a la qual cosa haurà de seguir les instruccions que apareixen a la pantalla, d’acord amb el que indica l’apartat 5.2 següent.

S’informa al Client que el càrrec de la Comanda serà realitzat de manera efectiva a la targeta de crèdit o dèbit en el moment de l’acceptació de la compra.


5.2 Mitjans de Pagament
Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen a la pantalla, podent utilitzar els mitjans de pagament que s’indiquin a la Botiga Online en cada moment.

En tot cas, en línia amb el que preveu l’apartat 4.1 anterior, l’ús de cupons o codis de descompte podrà ser sotmès a condicions específiques, addicionals al que s’estableix aquí, pel contingut, producte a què es refereixen, per la condició de qui els utilitza, etc., que seran en tot cas comunicades a l’usuari durant el procés de compra i que hauran de ser complertes en la seva integritat per a l’ús del cupó o codi de descompte corresponent.


5.3 Confirmació Documental
A la finalització de la Comanda per part del Client, aquest podrà visualitzar a la pantalla del seu ordinador la comprovació de la contractació efectuada i el número de confirmació de la comanda.
Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ procedirà a remetre-li justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes a l’adreça de correu electrònic indicada, i en un termini no superior a vint-i-quatre (24) hores comptadors des de la finalització de la Comanda per part del Client.


6. LLIURAMENT I RECOLLIDA

6.1 Cobertura Geogràfica
La Botiga Online està disponible a tot el món.
Així doncs, els productes es poden adquirir des d’on l’usuari vulgui. Queden excloses totes aquelles zones no pertanyents a Espanya per a l’adquisició i l’enviament del producte.


6.2 Calendari de lliurament
Les comandes de petit format, com les cistelles es lliuraran al domicili del comprador o bé es recolliran a les instal·lacions de Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ. .

Els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres de 18.00 a 20.00, segons zona geogràfica.

Per a comandes de format major, (caixes, palots , palets ..) es lliuraran a les instal·lacions del client en la data i hora pactada.


6.3 Despeses d’enviament o lliurament
Els costos de recollida sempre seran de 0€.


6.4 Forma de lliurament
La forma de lliurament serà de recollida a les instal·lacions de Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ, o bé al domicili del client .

Els riscos de pèrdua o deteriorament del producte es transfereixen al client en el moment que aquest signa l’albarà de recepció.


7. DESISTIMENT: POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
Per a l’exercici d’aquest dret, el Client haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic hola@velisses.com , dins dels catorze (7) dies hàbils següents a la data de lliurament, en què manifesti la seva decisió de desistir de la compra realitzada i, consegüentment, de tornar el Producte.

D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, es recorden les excepcions al dret de desistiment que principalment poden resultar aplicable en el cas dels Productes: el subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa, i el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.


8. RESPONSABILITATS I GARANTIES
L’Usuari registrat o Client serà responsable de:
Tots aquells actes que contravinguin el que disposen aquestes CGC, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l’ordre públic.
Qualsevol acte que realitzés de manera diferent del que Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ a través de la Botiga Online, designarà en les seues indicacions o instruccions sobre el funcionament i la utilització dels Productes.
La utilització que faci dels Productes adquirits, exonerant Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ de la responsabilitat derivada de qualsevol dany que pogués causar qualsevol utilització correcta o incorrecta dels Productes.
La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb què emplenés cadascun dels formularis que Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ requereix.
Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l’Usuari registrat o Client va perdre, desvetllar, descuidar o, de qualsevol manera, va deixar per causes imputables a ell, que un tercer conegués les seves dades personals necessàries per a l’adquisició dels productes.
Els danys i perjudicis de tota naturalesa que Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ pugui patir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes CGC.
En cap cas Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ respondrà de:
Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin causar als usuaris per la interrupció, terminació o disfunció de la Botiga Online, per causes no imputables a Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ
El mal ús, instal·lació o tractament dels Productes realitzat pel Client o per un tercer, no seguint les instruccions i la documentació aportada per Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ i/o amb el Producte.

Les condicions de Garantia aplicable als Productes es regeixen d’acord amb el que preveu la Llei de Consumidors i Usuaris, i en cas de garanties superiors a les legalment exigides, conf orme s’indiqui en cada cas.


9. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ posa a la vostra disposició un servei d’atenció al client per via electrònica a l’adreça hola@velisses.com al qual podreu adreçar-vos l’Usuari davant de qualsevol incidència que sorgeixi en el procés de contractació online.


10. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les condicions generals es regeixen per la legislació espanyola comuna, que és aplicable en allò que no es disposa en matèria d’interpretació, validesa i execució.
Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Condicions Generals, tant Mª CARME SENDRÓS GONZALEZ com els Usuaris o Clients, se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida amb renúncia al seu fur propi si n’hi hagués.